tel. +420 776 651 452 | pikola@kafepikola.cz

Doprava zdarma nad 500 Kč

Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů pro zákazníky Apartmán Předpikolouzapikolou, Polská 3, Šumperk, 78701
Použité pojmy:
Provozovatel ubytování a zpracovatel : hergot kafe s.r.o., nám. Míru 324/22, 787 01 Šumperk, IČ 05712131, DIČ CZ05712131
Správce údajů : hergot kafe s.r.o., IČ 05712131, Apartmán Předpikolouzapikolou, Polská 3, Šumperk, 78701 , https://www.pikolasumperk.cz emailový kontakt: ubytovani@pikolasumperk.cz, telefonický kontakt +420 778044944 (dále jen „Správce ”)
Subjekt údajů : Fyzická nebo právnická osoba využívající služby provozovatele ( dále jen „Subjekt“)
Předpis : Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016, o Ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých
zákonů
Prohlášení Provozovatele:
Provozovatel pracuje s osobními údaji, proto ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016, o Ochraně fyzických osob, v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých zákonů, vyžaduje souhlas Subjektu se zpracováním osobních údajů.
Prohlášení Subjektu :
Odesláním webového kontaktního formuláře prostřednictvím webu https://www.pikolasumperk.cz, odesláním rezervační zprávy prostřednictvím e-mailu či oslovení zaměstnanců kavárny Pikola prostřednictvím telefonu či e-mailového kontaktu uděluji Správci, souhlas
se zpracováním osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:
I. V případě odeslání webového kontaktního formuláře či e-mailového a telefonického oslovení Správce Subjekt souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:
1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
jméno a příjmení,
emailová adresa (pokud bude poskytnuta)
telefonický kontakt (pokud bude poskytnut)
adresa Subjektu (pokud bude poskytnuta)
rodné číslo Subjektu (pokud bude poskytnuta)
jiný osobní údaj poskytnutý Subjektem
2. Účelem zpracování osobních údajů je: Vytvoření rezervace ubytování
3. Doba zpracování osobních údajů je: Osobní údaje budou zpracovány a uloženy pro dobu ubytování Zákazníka a po dobu 7 dní po skončení
ubytování Zákazníka
4. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám
Subjekt odesláním kontaktního formuláře a údajů prostřednictvím webu Správce tj. https://www.pikolasumperk.cz, či oslovení Správce
prostřednictvím e-mailu či telefonického hovoru prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše
uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. Dále Zákazník je srozuměn a souhlasí s tím, že souhlas se
zpracování osobních údajů může kdykoli zrušit formou e-mailového oznámení na adresu ubytovani@pikolasumperk.cz. Dále Zákazník je
srozuměn a souhlasí s tím, že souhlas se zpracování osobních údajů udělený při rezervaci ubytování nebo při nástupu k ubytování je povinný a
pokud dojde k jeho zrušení před uskutečněním nebo v průběhu objednaného pobytu, bude vzhledem k nemožnosti ubytování realizovat či dále
v něm pokračovat, postupováno ukončením ubytování dle podmínek platného Ubytovacího řádu.
II. V případě vyplnění Ubytovací knihy Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:
1. Osobní údaje, které mohou být zpracovány (v závislosti na druhu zákazníka a využitých službách):
název společnosti, identifikační čísla a kontakty společnosti
jméno a příjmení, příp. rodné příjmení
trvalé a přechodné bydliště,
emailová adresa
telefonický kontakt
státní občanství
datum narození
místo a stát narození
číslo občanského průkazu, cestovního dokladu nebo jiného platného dokladu k prokázání totožnosti
RZ vozidla
podpis
biometrické údaje ze záznamu bezpečnostního kamerového systému pouze v odpovídajícím rozsahu v rámci z přípustného právního titulu
zpracování osobních údajů uvedených v článku 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů – GDPR) tj. ) zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce*.
2. Účelem zpracování osobních údajů je:
tyto osobní údaje vyjma biometrických údajů je nutné zpracovávat za účelem plnění zákonných povinnosti Správce jako ubytovatele ( viz. zákon
o pobytu cizinců na území ČR (z.č. 326/1999 Sb.) a zákon o místních poplatcích (z.č. 565/1990 Sb.),dle těchto právních předpisů je provozovatel
ubytovacího zařízení povinen uchovávat osobní údaje o zákaznících po dobu 6 let) a jako nutné kontaktní údaje o zákaznících ( hostech ) zařízení, např. pro případ ponechaných věcí na pokoji apod.,
3. Doba zpracování osobních údajů je:
Tyto údaje vyjma biometrických údajů budou Správcem zpracovávány po celou dobu ubytování Zákazníka a po dobu 7 dní po skončení ubytování Zákazníka, nestanový-li zákon dobu delší. Biometrické údaje ze záznamu bezpečnostního kamerového systému je nutné zpracovávat z
důvodu zajištění bezpečnosti zaměstnanců a hostů zařízení, ochrany zdraví a majetku. Tyto biometrické údaje budou Správcem zpracovávány
po dobu 14-ti dnů, nestanoví-li zákon dobu delší.
4. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám
Subjekt vyplněním Ubytovací knihy pracovníkům Správce prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*,
že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. Dále Subjekt je srozuměn a souhlasí s tím, že
souhlas se zpracování osobních údajů může kdykoli zrušit formou e-mailového oznámení na adresu ubytovani@pikolasumperk.cz. Dále
Subjekt je srozuměn a souhlasí s tím, že souhlas se zpracování osobních údajů udělený při rezervaci ubytování nebo při nástupu k ubytování
(vyplnění Ubytovací knihy), je povinný a pokud dojde k jeho zrušení před uskutečněním nebo v průběhu objednaného pobytu, bude vzhledem
k nemožnosti ubytování realizovat či dále v něm pokračovat, postupováno ukončením ubytování dle podmínek platného Ubytovacího řádu.
*Poučení Subjektu
Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného
nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:
Osobní údaje Subjektu budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek, důvodem poskytnutí
osobních údajů Subjektu je jeho zájem o ubytování poskytované hergot kafe s.r.o.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce
pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným osobám.
Subjekt má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům,
jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému
správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v
rozporu s Nařízením.